Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

407

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Община Пазарджик на основание чл.124б ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

Решение №111 от 27.06.2019г. взето с Протокол №7 на Общински съвет-Пазарджик, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 66559.50.2 по кадастралната карта на не урбанизираната територия на с.Синитово.

 

Решение №112 от 27.06.2019г. взето с Протокол №7 на Общински съвет-Пазарджик, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ, по чл.38 от ППЗОЗЗ, за поземлен имот с идентификатор 20362.136.32 в местността „Възстановими граници“ по кадастралната карта на не урбанизираната територия на с.Дебръщица.

 

Решение №113 от 27.06.2019г. взето с Протокол №7 на Общински съвет-Пазарджик, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ, по чл.38 от ППЗОЗЗ, за поземлен имот с идентификатор 20362.136.31 в местността „Възстановими граници“ по кадастралната карта на не урбанизираната територия на с.Дебръщица.

 

Решение №114 от 27.06.2019г. взето с Протокол №7 на Общински съвет-Пазарджик, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ, по чл.38 от ППЗОЗЗ, за поземлен имот с идентификатор 20362.136.9 в местността „Възстановими граници“ по кадастралната карта на не урбанизираната територия на с.Дебръщица.