Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

623

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

 

Решение № 218 от 29.08.2023г., взето с Протокол №9 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлени имоти с идентификатори 65468.48.12, 65468.49.7, 65468.49.8, 65468.49.10, 65468.49.21, 65468.49.22, 65468.50.17, 65468.50.24, 65468.50.26, 65468.50.39, 65468.50.40, 65468.50.43, 65468.50.44, 65468.50.45, 65468.58.6, 65468.58.8, 65468.58.33, 65468.58.36, 65468.59.6, 65468.59.35, 65468.60.39, 65468.62.6, 65468.62.14, 65468.62.23, 65468.102.37 и 65468.102.39 по КККР на землището на с. Сбор.

 

Решение № 219 от 29.08.2023г., взето с Протокол №9 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация, за УПИ ХХ-озеленяване в кв.420, по плана на гр. Пазарджик.

 

Решение № 220 от 29.08.2023г., взето с Протокол №9 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за ПИ с идентификатор 78570.1.16 в местност ”Чорбови градини” по КККР на землище с. Црънча.

 

Решение № 221 от 29.08.2023г., взето с Протокол №9 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлени имоти с идентификатори 65468.135.61, 65468.135.84 по КККР на землище с. Сбор.

 

Решение № 222 от 29.08.2023г., взето с Протокол №9 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за ПИ с идентификатор 21556.61.131 в местност ”Мерата” по КККР на землище с. Добровница.

 

Заповед № 133 от 16.08.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ, в обхват УПИ III-028, Търговия с промишлени стоки и УПИ IV-028, Складова база, промишлени стоки, в местност „Бахче пара“ по КККР на землище гр. Пазарджик.

 

Заповед № 137 от 30.08.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ и Работен устройствен план, в обхват УПИ IV-1042, Търговия и услуги в кв.405б по плана на гр. Пазарджик.

 

Заповед № 149 от 20.09.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ, за УПИ ХХХIV-Учебен център и УПИ ХХХ-Детски комплекс, услуги в кв. 84 по плана на гр. Пазарджик.