Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

700

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

Заповед № 161от 08.11.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация, в обхват УПИ XІІІ-201, За жил. стр-во, търговия и услуги, УПИ XIV-201, За жил. стр-во, УПИ XIX-201 За жил. стр-во, УПИ ХХ-201, За жил. стр-во, търговия и услуги, УПИ ХХI-201, За жил. стр-во, търговия и услуги, УПИ ХХII-201, За жил. стр-во, търговия и услуги и УПИ XXIII-201, за транспортен достъп, в местност ”Татар Мезар” по КККР на землище гр. Пазарджик.

 

Заповед № 162 от 10.11.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за застрояване за УПИ XII-51 (ПИ 55155.528.161) в кв.2 по плана на гр. Пазарджик.

 

Заповед № 163 от 10.11.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ, за УПИ I-13, Склад за съхранение на селскостопанска продукция (ПИ 30572.107.13), в местност „Сухи ниви“, по КККР на землище с. Звъничево.

 

Заповед № 164 от 10.11.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ, за УПИ IХ-201 (ПИ 30572.502.443), в кв.26, по плана на с. Звъничево.

 

Заповед № 165 от 10.11.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване и РУП, в обхват УПИ ХХХIII-526 (ПИ 55155.501.526) и УПИ IX-525 (ПИ 55155. 501.1183) в кв.185, по плана на гр. Пазарджик.

 

Заповед № 166 от 10.11.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ, за УПИ III-140 (ПИ 77061.501.140), в кв.19, по плана на с. Хаджиево.

 

Заповед № 167 от 10.11.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ за УПИ III-506, жилищно строителство (ПИ 55155.10.506) в местност „Татар Екин“ (нов кв.624) по плана на гр. Пазарджик.

 

Заповед № 168 от 10.11.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация, в обхват УПИ ХI-1331 (ПИ 55155.503.1331) и УПИ ХIII-Жилищно строителство (ПИ 55155. 503.1523) в кв.410б, по плана на гр. Пазарджик.

 

Заповед № 169 от 10.11.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и план за застрояване, за ПИ с идентификатор 55155.9.224, представляващ парцел LХV, в бивш Стопански двор на ДЗС, в местност ”Бахче пара” по КККР на землище гр. Пазарджик.

 

Заповед № 170 от 10.11.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ за УПИ IХ-403, (ПИ 81089.501.403) в кв.37 по плана на с. Черногорово.

 

Заповед № 171 от 10.11.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ, за УПИ XI-35 (ПИ 00571.500.63 и ПИ 00571.500.64) в кв. 8 по плана на с. Априлци.