Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

329

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

 

 

Решение № 53 от 29.02.2024г., взето с Протокол №3 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – План за застрояване, за поземлен имот с идентификатор 65437.92.38 в местност ”Пасището” по КККР на землище с. Сарая, за изграждане на оранжерии без промяна на предназначението на земеделската земя.

 

 

Становище № 20 от 01.03.2024г. на Главния архитект на Община Пазарджик, относно искане за допускане изработването на проект за ПУП - План за регулация и застрояване, за ПИ с идентификатор 55155.508.465 по КККР на гр. Пазарджик.

 

Заповед № 21 от 05.03.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за отказ за изработването на проект за ПУП - План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 55155.508.465 по КККР на гр. Пазарджик.

 

Заповед № 22 от 06.03.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация, за УПИ VIII-176 и УПИ IХ-176 в кв.16 по плана на с. Цар Асен, общ. Пазарджик.

 

Заповед № 23 от 06.03.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация, за УПИ I-280, УПИ II-280 и УПИ XIV-280 в кв.607 по плана на град Пазарджик.