Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно провеждане открито заседание на Комисията, назначена със Заповед № 1106/04.05.2017 г. на Кмета на Община Пазарджик за отваряне на пликовете с надписи “Предложение” и “Обвързващо предложение” от офертата на допуснатия участник в процедура

342

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       

            На основание чл. 48, ал. 3 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 55а, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Комисията, назначена със Заповед № 1106/04.05.2017 г. на Кмета на Община Пазарджик, за провеждане на процедурата за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъществява върху обект - публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.501.1512 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, пет, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, съгласно скица № 15-42924/02.02.2017 г. на СГКК – гр. Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п. к. 4400, ул. “Стефан Караджа”, площ: 1 381 кв.м. (хиляда триста осемдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, обявява, че:

            На 12.06.2017 г. (понеделник) от 14:00 часа в зала Архитектурен съвет”, находяща се на ІІ-рия етаж, в сградата на Община Пазарджик, бул. България” № 2, ще се проведе открито заседание за отваряне на пликовете с надписи “Предложение” и “Обвързващо предложение” от офертата на допуснатия участник в процедурата за предоставяне на концесията.

            Допълнителна информация може да се получи в стая 406, ет. 4 в сградата на Община Пазарджик или на телефони 034/402-262 и 034/402-266.