Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно провеждане на откритата процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000054 по КВС на землището на с. Овчеполци, община Пазарджик.

1537

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Комисията за провеждане на откритата процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000054 по КВС на землището на с. Овчеполци, община Пазарджик, с начин на трайно ползване „водоем”, с площ 12,591 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2104/09.07.2010 г., назначена със Заповед № 1781/05.08.2015 г. на Кмета на Община Пазарджик, уведомява заинтересуваните участници, че на 25.09.2015 г. от 10`00 ч., в зала «Архитектурен съвет» , ет. 2, в сградата на Община Пазарджик, ще бъде отворено ценовото предложение на учасника «ЕКО ХИДРО-90»ООД - гр. Пазарджик, ЕИК 112580619, в откритата процедура за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъществява върху гореописания поземлен имот.