Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на спортен комплекс за тенис на корт „Писковец”.

281

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

С Решение № 676 от 06 април 2020 г. на Кмета на община Пазарджик е открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на спортен комплекс за тенис на корт „Писковец”.

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на чл. 76, ал. 2 от Закона за концесиите е открита партида на процедурата в Националния Концесионен регистър, по която са публикувани решението за откриване на процедурата, обявлението за откриване на процедурата, документацията за концесията и обосновката на концесията.

Пълен достъп до информационния пакет на цялата документация на концесията е осигурен и на сайта на община Пазарджик и може да бъде изтеглен от тук: