Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно извършване на ОВОС за инвестиционно предложение ИЗМЕНЕНИЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ, ПЛОЩАДКА ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И РАЗКОМЛЕКТОВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРН

401

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС”  Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

 

 ИЗМЕНЕНИЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ, ПЛОЩАДКА ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И РАЗКОМЛЕКТОВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ИУМПС) И ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)“

 

Местонахождение: в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.52.63 и част от ПИ с идентификатор 55155.52.64 (образуващи проектен имот 55155.52.71), м. „Атчаир“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Възложител: „БАЛКАНТ“ ЕООД, ул. „Дойран“ № 8, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 

          Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 710 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /19.07.2019г. - 02.08.2019г./  ЗА МНЕНИЕ И  ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ