Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработване на комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ за обект: Търговска сграда – Магазин „Практикер“ в УПИ XIV -71,196,281, за търговия и услуги в кв.416 по плана на гр. Пазарджик

665

СЪОБЩЕНИЕ

                                                       

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Пазарджик СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по искане вх.№18-00-1354/24.09.2019г. е издадена Заповед №2055/02.10.2019г. на Кмета на Общината, за изработване на комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ за обект: Търговска сграда – Магазин „Практикер“ в УПИ XIV -71,196,281, за търговия и услуги в кв.416 по плана на гр. Пазарджик (ПИ 55155.507.281, ПИ 55155.507.71, ПИ 55155.507.196 по КК на гр. Пазарджик).

Проектът да се изработи в части:

1.Проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване.

2. Инвестиционен проект.