Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен ПУП за трасе на въздушен електропровод от МБТП в ПИ с идентификатор 65468.166.26 до мачтов трафопост в ПИ с идентификатор 65468.166.8, м. „Крушата” в землището на с.Сбор, общ. Пазарджик

304

СЪОБЩЕНИЕ

 

   Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на въздушен електропровод от МБТП в ПИ с идентификатор 65468.166.26 до мачтов трафопост в ПИ с идентификатор 65468.166.8, м. „Крушата” в землището на с.Сбор, общ. Пазарджик.

   Трасето започва от железорешетъчен стълб в ПИ с идентификатор 65468.166.26, пресича път II-37 (Панагюрище-Пазарджик) и ПИ с идентификатор 65468.166.10 – НТП селскостопански, горски, ведомствен път до достигането на мачтов трафопост в ПИ с идентификатор 65468.166.8 – НТП пасище, м. „Крушата” в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик.

   Дължината на въздушния електропровод е 34м – общинска публична и държавна собственост.

   Проектът е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

   На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

   Съобщението е обнародвано в брой 18/28.02.2020г. на Държавен вестник.