Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен ПУП за трасе на пътен достъп от ПИ с идентификатор 55155.10.341 /път III-3704 Пазарджик-Бошуля/ до ПИ с идентификатор 55155.8.168, м. „Зайкови мандри” по КК на гр. Пазарджик

284

СЪОБЩЕНИЕ

 

    Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на пътен достъп от ПИ с идентификатор 55155.10.341 /път III-3704 Пазарджик-Бошуля/ до ПИ с идентификатор 55155.8.168, м. „Зайкови мандри” по КК на гр. Пазарджик.

    Транспортният достъп до ПИ с идентификатор 55155.8.168 започва от обслужващата зона на път III-3704 Пазарджик-Бошуля при км 0+350 ляво като се оформи забавителен шлюз и се осъществи премостване на ПИ 55155.8.34 – НТП напоителен канал. Трасето на пътния достъп пресича ПИ 55155.8.35 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път до достигането на ПИ 55155.8.168, като обслужването на ПИ 55155.8.259 ще се осъществява през ПИ 55155.8.168.

    Засегнатата площ е 0.184дка, като от тях 0.045дка – държавна публична собственост и 0.139дка – общинска публична собственост.

    Проектът е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

    На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

    Съобщението е обнародвано в брой 18/28.02.2020г. на Държавен вестник.