Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.23.29 по КККР землище на Ивайло, община Пазарджик

373

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.23.29 по КККР землище на Ивайло, община Пазарджик.

Трасето на водопровода започва от съществуващо трасе на водопровод в регулацията на с. Ивайло /улица с осови точки 248-249/, след което в посока североизток навлиза в сервитута на ПИ 32010.23.21 – НТП напоителен канал и продължава по него до достигане на ПИ 32010.23.29, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното със синьо трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

Дължината на трасето е 174м – общинска публична собственост. Засегнатата площ е 0,227дка – общинска публична собственост.

Проектът е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 ал. 2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 51/28.06.2019г. на Държавен вестник.