Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП за трасе на кабелна линия НН от БКТП „Зайкови мандри“ до ново ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.8.193, местност „Зайкови мандри“, землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик

324

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от БКТП „Зайкови мандри“ до ново ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.8.193, местност „Зайкови мандри“, землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Предвижда се трасето на кабелната линия НН да започне от БКТП „Зайкови Мандри” /сграда с идентификатор 55155.8.182.10/, посока северозапад в границите на ПИ с идентификатор 55155.8.242, до достигане на ново ЕТ монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.8.193, местност „Зайкови Мандри”, землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Дължината на трасето е около 126 м. Засегнатата площ е около 252 кв.м., изцяло разположено в ПИ с идентификатор 55155.8.242 с НТП – За местен път, общинска, публична собственост, съгласно означеното в червено трасе и регистър на засегнатите имоти.

Във връзка с чл.7, ал.2 от Наредба № 16 от 9.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти сервитута на електропровода е намален на 1м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 509.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 105 / 19.12.2023 г. на Държавен вестник.