Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП за трасе на кабел НН от съществуващо ЕТ пред ПИ с идентификатор 15028.136.544 до ново ЕТ, монтирано пред ПИ 15028.41.1, местност „Шеолу“, землището на с. Главиница, общ. Пазарджик

387

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел НН от съществуващо ЕТ пред ПИ с идентификатор 15028.136.544 до ново ЕТ, монтирано пред ПИ 15028.41.1, местност „Шеолу“, землището на с. Главиница, общ. Пазарджик.

Предвижда се трасето на кабела НН да започне от съществуващо ЕТ пред ПИ с идентификатор 15028.136.544 посока юг, пресичайки ПИ с идентификатори 15028.136.545 и  15028.136.400, като след около 33 метра трасето чупи на запад, прокарвайки се успоредно по южната граница на ПИ с идентификатор 15028.136.202 и след около 186 метра достига до крайната си точка, ново ЕТ монтирано пред ПИ с идентификатор 15028.41.1, местност „Шеолу“, землището на с. Главиница, общ. Пазарджик.

Дължината на трасето е около 199 м. Засегнатата площ е около 396,981 кв.м, общинска публична собственост, съгласно означеното в червено трасе на електропровода и регистъра на засегнатите имоти.

Във връзка с чл.7, ал.2 от Наредба № 16 от 9.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти сервитута на електропровода е намален на 1м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 509.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 105 / 19.12.2023 г. на Държавен вестник.