Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП за трасе на кабел 1kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф, монтиран пред ПИ 55155.8.215 и свързан с изход „Г“ на БКТП местност „Зайкови мандри“, землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик

327

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел 1 kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф, монтиран пред ПИ 55155.8.215 и свързан с изход „Г“ на БКТП „Зайкови мандри“ до ново ЕТ, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.8.216, местност „Зайкови мандри“, землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Предвижда се трасето на кабелната линия да започне от съществуващ кабелен разпределителен шкаф, монтиран пред ПИ 55155.8.215 и свързан с изход „Г” на БКТП „Зайкови мандри” посока югоизток, попадайки в обхвата на местен път /ПИ 55155.8.242/, като след около 66 м трасето чупи на североизток и продължава още около 47 м, прокарвайки се по селскостопански, горски,  ведомствен път /ПИ 55155.8.144/ до достигане на ново ЕТ, монтирано пред ПИ 55155.8.216, местност „Зайкови мандри“, землището на      гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Дължината на трасето е около 113 м. Засегнатата площ е около 266 кв.м., разположен в обхвата на местен път /ПИ 55155.8.242/, собственост на Община Пазарджик-П-М и ПИ 55155.8.144 с НТП - селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик - ОБ, съгласно означеното в червено трасе и регистъра на засегнатите имоти.

Във връзка с чл.7, ал.2 от Наредба № 16 от 9.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти сервитута на електропровода е намален на 1м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 509.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 105 / 19.12.2023 г. на Държавен вестник.