Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 55155.19.310, местност „Азмака”, землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик

431

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 55155.19.310, местност „Азмака”, землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Трасето на електропровода се предвижда да започне от табло НН, монтирано на границата на ПИ 55155.22.7 /в който е разположен нов БКТП/, тръгва на север и след 1м чупи на изток, разполага се в ПИ 55155.22.282 – селскостопански път, като след около 12м чупи отново на север и навлиза в ПИ 55155.20.127 /републикански път I-8 София - Пазарджик - Пловдив, при км.192+671/, попадайки в сервитута на съществуващ ел. провод. След около 30м,  продължавайки в същата посока трасето пресича отводнителен канал /ПИ 55155.19.356/ и селскостопански път /ПИ 55155.19.370/ и достига до границата на ПИ 55155.19.310, в който ще се изгради ФЕЦ.

Дължината на трасето е около 63 м. Засегнатата площ е около 125 кв.м., общинска публична и държавна публична собственост, съгласно означеното в червено трасе и регистър на засегнатите имоти.

Във връзка с чл.7, ал.2 от Наредба № 16 от 9.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти сервитута на електропровода е намален на 1м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 509.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 105 / 19.12.2023 г. на Държавен вестник.