Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия СН от нов ЖР стълб №124 в ПИ 55556.3.112, по КККР землище с.Паталеница до регулационната граница на с.Паталеница

194

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия СН от нов ЖР стълб №124 в ПИ 55556.3.112, по КККР землище с.Паталеница до регулационната граница на с.Паталеница, общ.Пазарджик.

Трасето на КЛ СН се предвижда да започне от стълб №124 НОВ ЖР, монтиран в ПИ 55556.3.112 по посока юг в сервитута на ПИ 55556.185.23 /НТП-за местен път/, като след около 038м проектното трасе достига до регулацията на с.Паталеница, като пресича ПИ 55556.216.13 /НТП – друг вид за дървопроизводствена гора/ и ПИ 55556.214.3 /НТП – за местен път/.

       Дължината на проектното трасе е около 538 м. Засегната площ от около 1077 кв.м, от която общинска публична – около 1019 кв.м., общинска частна – около 26 кв.м. и държавна частна собственост – около 32 кв.м.

Във връзка с чл.7, ал.2 от Наредба № 16 от 9.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти сервитута на електропровода е намален на 1м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

       Съобщението е обнародвано в брой 67/19.08.2022г. на Държавен вестник.