Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от ТНН ДЗС III-ти блок в ПИ 55155.20.117 до ново ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.20.201 по КККР на землище гр. Пазарджик

73

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от ТНН ДЗС III-ти блок в ПИ 55155.20.117 до ново ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.20.201 по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Предвижда се трасето да започне от ТНН ДЗС III-ти блок в ПИ 55155.20.117 посока изток до края на имота, там чупи на юг като навлиза в сервитутната зона на път I – 8 клас „София – Пазарджик“ - ПИ 55155.20.127, където отново променя посоката си на изток до ново ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.20.201 по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Дължината на проектното трасе е около 342 м. Засегнатата обща площ е 684 кв. м, от които 186 кв.м. - общинска собственост и 498 кв.м. – държавна собственост, съгласно означеното в червено трасе на кабелна линия 1 kV и регистъра на засегнатите имоти.

Във връзка с чл.7, ал.2 от Наредба № 16 от 9.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти сервитута на електропровода е намален на 1м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 509.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

Съобщението е обнародвано в брой 49 / 11.06.2024 г. на Държавен вестник.

 

 

 

 

ПЕТЪР КУЛЕНСКИ

Кмет на Община Пазарджик