Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за определяне на Пътна връзка за ТКО в ПИ 46749.101.76, УПИ I-76, квартал 101, местност „Доганово”, землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик

76

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за определяне на Пътна връзка за ТКО в ПИ 46749.101.76, УПИ I-76, квартал 101, местност „Доганово”, землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.

Предвижда се пътната връзка да започне от АМ Тракия км 100 + 150, обхващайки част от ПИ 46749.101.135 с НТП – изоставена орна земя, ПИ 46749.101.134 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ 46749.101.87 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път до достигане на ПИ 46749.101.76, УПИ I-76, квартал 101, местност „Доганово“, землище с. Мало Конаре.

Дължината на проектното трасе е около 312м. Засегнатата площ е около 3 561 кв.м. – общинска частна собственост и общинска публична собственост, съгласно означеното в червено трасе за пътен достъп и регистъра на засегнатите имоти.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 509.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

Съобщението е обнародвано в брой 49 / 11.06.2024 г. на Държавен вестник.

 

 

 

 

ПЕТЪР КУЛЕНСКИ

Кмет на Община Пазарджик