Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура “Нов присъединителен въздушен електропровод ВЛ/220 kV”, която ще се намира в ПИ с идентификатор 61371.515.259, с. Радилово, общ. Пещера, обл. Пазарджик

146

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура “Нов присъединителен въздушен електропровод ВЛ/220 kV”, за присъединяване на бъдеща електрическа повишаваща подстанция 110/220 kV, която ще се намира в ПИ с идентификатор 61371.515.259, с. Радилово, общ. Пещера, обл. Пазарджик към електроенергийната мрежа на страната в съществуваща подстанция 220 kV „Алеко“ (п/ст 220 kV „Алеко“) в частта му за землищата от Община Пазарджик.

Трасето започва от поземлен имот с идентификатор 61371.515.259 в землището на с. Радилово, община Пещера, в който ще бъде разположена повишаваща подстанция 110/220 kV и завършва в поземлен имот с идентификатор 15028.68.197 в землището на с. Главиница, община Пазарджик, в който са разположени съоръженията на подстанция „Алеко“, като се засягат поземлени имоти в землищата на с. Радилово и с. Капитан Димитриево, община Пещера и с. Дебръщица, с. Алеко Константиново и с. Главиница, община Пазарджик, област Пазарджик.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 509.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

Съобщението е обнародвано в брой 25 / 22.03.2024 г. на Държавен вестник.