Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно... „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ/СОНДАЖ ЗА ВОДА/ И СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ ЗА ОВОЩНА ГРАДИНА ЗА СЛИВИ И КРУШИ”

1684

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

       На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология” Ви уведомява за:
Искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение


„ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ/СОНДАЖ ЗА ВОДА/ И СИСТЕМА ЗА 
КАПКОВО НАПОЯВАНЕ ЗА ОВОЩНА ГРАДИНА ЗА СЛИВИ И КРУШИ”

Местонахождение:
имот № 551565.2.126, местност „Кара гьол”, землище на гр.Пазарджик

Възложител:
„Марица-2007” ООД, ул. „Константин Величков” №101, гр. Пазарджик,
Община ПазарджикПредоставената в община Пазарджик информация от възложителя по 
горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за 
обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”. ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ 
В СРОК ДО 14 ДНИ /19.08.2015 г. - 02.09.2015г./  ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ
ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ