Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изготвен помощен план на ползвателите и на бившите собственици на зоната по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ по КВС на землището на с. Паталеница за ПИ № 000 730 в м. „Селище“

279

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Пазарджик съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен помощен план на ползвателите и на бившите собственици на зоната по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ по КВС на землището на с. Паталеница за ПИ № 000 730 в м. „Селище“. Планът е изложен в сградите на общината и в кметството и е обнародван в ДВ бр.30 от 11.април.2017 год.

На основание чл.28б ал.5 от ППЗСПЗЗ,  в  едномесечен срок от датата на обнародването на съобщението в ДВ, заинтересованите лица могат да направят писмени  възражения по плана и придружаващата го документация  до кмета на общината като към възраженията  се приложат всички необходими документи – нотариални актове, решения на Поземлена комисия  за признато право на собственост, удостоверение за наследници и други, имащи отношение към имотите.