Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Създаване на насаждения с лещници, проектиране и изпълнение на система за капково напояване и изграждане на един тръбен кладенец за напояването им“

238

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.10, т.1 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология”  Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

„Създаване на насаждения с лещници, проектиране и изпълнение на система за капково напояване и изграждане на един тръбен кладенец за напояването им“

          Местонахождение:                                                                               

В ПИ 025006, в землището на с. Юнаците, общ. Пазарджик                                                                               

           Възложител:                                                                              

"Йор Фрутс" ЕООД, гр. София 1407, район "Триадица", ж.к. Южен парк, бл.112, ет.5

         Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /05.07.2017г. - 19.07.2017г./  ЗА МНЕНИЕ И  ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ