Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Реконструкция и преустройство на съществуващ склад за готова продукция, суровини и материами с цех „Галванични покрития“ Местонахождение: с. Драгор

159

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

 

 

 

 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология”  Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

„Реконструкция и преустройство на съществуващ склад за готова продукция, суровини и материами с цех „Галванични покрития“

 

          Местонахождение:                                                                               

в УПИ IX производствена дейност, кв.30 по плана на с. Драгор, общ. Пазарджик.

             Възложител:                                                                               

„ММ ГАЛВАНИКС“ ООД,  с. Драгор, кв. 30 промишлена зона

 

         Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 710 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /08.08.2019г. - 22.08.2019г./  ЗА МНЕНИЕ И  ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ