Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Преносен газопровод за гр.Панагюрище и гр.Пирдоп".

2087

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е
На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./
Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология” Ви уведомява за:
Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение
„ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ЗА ГР. ПАНАГЮРИЩЕ И ГР. ПИРДОП”
 
Местонахождение: по Вариант 1: в област Пазарджик - землищата на с. Росен и с. Сбор в община Пазарджик, както и в землищата на с. Левски, с. Попинци и гр. Панагюрище в община Панагюрище.
Възложител: "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. Люлин, бул. "Панчо Владигеров" №66
 
 
        Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”
 
 
ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /02.12.2015г. - 15.12.2015г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ