Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Площадка за третиране на отпадъци“

375

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология”  Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

„Площадка за третиране на отпадъци“

          Местонахождение:                                                                               

В ПИ с идентификатор 55155.508.279 по КККР на гр. Пазарджик, ул. "Заводска" №1, южна промишлена зона.                                                                                          

           Възложител:                                                                               

"ЕНЕРБУЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕНД КОНСТРАКШЪН" ООД, гр. София, р-н "Лозенец", ул. "Капитан Андреев" №25

 

         Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /30.03.2017г. - 13.04.2017г./  ЗА МНЕНИЕ И  ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ