Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКИНГ ЗА КОЛИ ВТОРА УПОТРЕБА КЪМ ОБЕКТ „АВТОМОРГА, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ““

44

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС”  Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКИНГ ЗА КОЛИ ВТОРА УПОТРЕБА КЪМ ОБЕКТ „АВТОМОРГА, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ““

          Местонахождение: В ПИ с идентификатор 46749.132.62 и 46749.132.42, обединени в проектен ПИ с идентификатор 46749.132.64, м. „Градището“ по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Възложител: Тодор Александров Натов, ул. „Клокотница“ №20, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

           

          Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 710 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /15.05.2020г. - 29.05.2020г./  ЗА МНЕНИЕ И  ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ