Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Разширяване на съществуващ гробищен парк” в ПИ 069122, м.”Кърски Ливади”, землището на с.Сарая, общ. Пазарджик.

1548

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

          На основание чл.6, ал.9 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/обн.ДВ бр.94 от 30.11.2012г., в сила от 30.11.2012г./

   Община Пазарджик Ви уведомява за искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Разширяване на съществуващ гробищен парк” в ПИ 069122, м.”Кърски Ливади”, землището на с.Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Местонахождение: ПИ 069122, м.”Кърски Ливади”, землището на с.Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Възложител: Община Пазарджик, адрес бул.”България” №2, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

         

Информация по документацията за горецитираното инвестиционно предложение е на разположение за обществен достъп в стая 709-„Екология” в сградата на общинска администрация и кметство с. Сарая.

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ/ 30.04.2015г-13.05.2015 г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ .