Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно инвестиционно предложение за: „РАЗШИРЕНИЕ НА ПСОВ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БИОГЕННИ ЕЛЕМЕНТИ – АЗОТ И ФОСФОР НА ГРАД ПАЗАРДЖИК “, местонахождение: в поземлен имот 018036, УПИ I-36, землището на с. Мирянци, м. „Чамур Тарла“, общ. Пазарджик.

382

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

 

На основание чл.4, ал.2 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Община Пазарджик Ви уведомява за инвестиционно предложение за:

 

„РАЗШИРЕНИЕ НА ПСОВ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БИОГЕННИ ЕЛЕМЕНТИ – АЗОТ И ФОСФОР НА ГРАД ПАЗАРДЖИК “

 

Местонахождение: В поземлен имот 018036, УПИ I-36, землището на с. Мирянци, м. „Чамур Тарла“, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, бул. „България“ № 2, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

         

ПИСМЕНИ СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИЛИ В РИОСВ – ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ГЕН. ГУРКО“ №3, ЕТ. 4