Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно инвестиционно предложение за „Изграждане на три броя наблюдаделни кладенци за мониторинг на качеството и състава на подземните води, като влияние от дейността на Регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик”.

1487

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е
 
         На основание чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Пазарджик Ви уведомява за инвестиционно предложение за „Изграждане на три броя наблюдаделни кладенци за мониторинг на качеството и състава на подземните води, като влияние от дейността на Регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик”. Същото е част от изпълнение на проект „Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, клетка І и съпътстваща инфраструктура” и изготвен и съгласуван с интитуциите „План за собствен мониторинг на компонентите на околната среда”.
 
         Местонахождение: имот №000723 в местност “Баира”, землище на с. Алеко Константиново, община Пазарджик.
         Възложител: Община Пазарджик, адрес: бул.”България”№2, обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик
        
        
Гражданите на Община Пазарджик имат право да се запознаят с информацията в стая 709 - „Екология”, дирекция „СТОС”, към общинска администрация, считано от 01.12.2015г.