Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно Инвестиционно предложение „С бъдещо разширяване на дейността на съществуваща площадка за изкупуване на черни и цветни метали”. Местонахождение: в поземлен имот с идентификатор 55155.505.1095 с начин на трайно ползване

1513

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е


На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./

Община Пазарджик, Дирекция „ТСУ” - „Екология” Ви уведомява за:

Инвестиционно предложение „С бъдещо разширяване на дейността на съществуваща площадка за изкупуване на черни и цветни метали”.

 Местонахождение: в поземлен имот с идентификатор 55155.505.1095 с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект”, ул. „Константин Величков” №101, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 

Възложител: „ФЕН - 2013” ЕООД, бул. „Възраждане”, БЦ „Тракия” №1, ет.4, ап.2, №48, гр. Пазарджик

          

     Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „ТСУ”.     

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /10.01.2013г.-23.01.2013г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ