Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно инвестиционно предложение „ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪК И ЧАКЪЛ ОТ НАХОДИЩЕ "РИБАРНИЦИТЕ", "УЧАСТЪК-1" И "УЧАСТЪК-2", ГР. ПАЗАРДЖИК, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК”

1930

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е


На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

„ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪК И ЧАКЪЛ ОТ НАХОДИЩЕ "РИБАРНИЦИТЕ", "УЧАСТЪК-1" И "УЧАСТЪК-2", ГР. ПАЗАРДЖИК, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК”

 

 

 

Местонахождение: от находище "Рибарниците", участъци "Участък-1" и "Участък-2", гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

 

Възложител: "КАРИЕРИ ПАЗАРДЖИК" ООД, ул. "Граф Игнатиев" №14, гр. Пазарджик

 

 

        Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

 

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /16.10.2015 г. - 29.10.2015г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ