Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане и оборудване на риболюпилен комплекс от рециркулационен тип за производство на личинки и зарибителен материал“ в землището на с. Сбор.

221

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология”  Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

 

„Изграждане и оборудване на риболюпилен комплекс от рециркулационен тип за производство на личинки и зарибителен материал“

          Местонахождение:                                                                             

В поземлени имоти с №№ 135.51, 135.52 и 135.53, в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик.      

                                                                                  

           Възложител:                                                                             

"БИОХЕРБА Р" ООД, ул. "Църковна" №5, с. Руен, общ. Куклен, обл. Пловдив.

 

        Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /19.04.2017г. - 03.05.2017г./  ЗА МНЕНИЕ И  ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ