Обяви и съобщения

назад

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ПЛ. №№ 592 и 593, ПОПАДАЩИ В ПРОЕКТИРАНАТА УЛИЦА С О.Т.О.Т. 142-143 МЕЖДУ КВАРТАЛИ 40 и 41 И НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ПЛ. № 685, ПОПАДАЩ В ПРОЕКТИРАНАТА УЛИЦА С О.Т.О.Т. 241а-244а; ...

1553

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ПЛ. №№ 592 и 593, ПОПАДАЩИ В ПРОЕКТИРАНАТА УЛИЦА С О.Т.О.Т. 142-143 МЕЖДУ КВАРТАЛИ 40 и 41 И НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ПЛ. № 685, ПОПАДАЩ В ПРОЕКТИРАНАТА УЛИЦА С О.Т.О.Т. 241а-244а; 243-244а-131а и 131а-203а В КВАРТАЛ 60 ПО ПЛАНА НА С. ИВАЙЛО

 

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинска собственост, Община Пазарджик

 

У В Е Д О М Я В А

 

собствениците на имоти, които попадат в проектираната улица с о.т.о.т. 142 – 143 между квартали 40 и 41 и улица с о.т.о.т. 241а-244а; 243-244а-131а и 131а-203а в квартал 60 по плана на с. Ивайло за предстоящото отчуждаване, на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, както следва:

 

     №

на имота

Вид

на

имота

Местона-

хождение

Размер на

отчуждава-

ната част

в кв.м.

Собственици на имота

Размер на         дължимото обезщетение

в лв.

част от имот

№ 592

дворно място

между

квартали

40 и 41

353

Наследници Никола Благов Ихтимански

 

4 900

част от

имот

№ 593  

дворно място

между

квартали

40 и 41

42

Наследници Линка Благова Тонева и наследници Филип Стойков Тонев

600

 

част от

имот

№ 685

дворно

място

квартал 60

 

1 501

Наследници Иван Василев Пенев

20 900