Обяви и съобщения

назад

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ПЛ. №№ 1529, 1286 И 1530, ПОПАДАЩИ В ПРОЕКТИРАНАТА УЛИЦА С О.Т.О.Т. 91 – 92 МЕЖДУ КВАРТАЛИ 162 И 162А ПО ПЛАНА НА С. МАЛО КОНАРЕ

1623

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ПЛ. №№ 1529, 1286 И 1530, ПОПАДАЩИ В ПРОЕКТИРАНАТА УЛИЦА С  О.Т.О.Т. 91 – 92 МЕЖДУ КВАРТАЛИ 162 И 162А ПО ПЛАНА НА С. МАЛО КОНАРЕ

 

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинска собственост, Община Пазарджик

 

 

У В Е Д О М Я В А

 

собствениците на имоти, които попадат в проектираната улица с о.т.о.т. 91 – 92 между квартали 162 и 162А по плана на с. Мало Конаре за предстоящото отчуждаване, на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, както следва:

 

     №
на имота
Вид
на
имота
Местона-
хождение
Размер на
отчуждава-
ната част
в кв.м.
Собственици на имота
Размер на дължимото обезщетение
в лв.

част от имот

№ 1529

дворно място

между

квартали

162 и 162А

560

Стоян Благов Пепелов

 

5 660

част от

имот

№ 1286  

дворно място

между

квартали

162 и 162А

124

Заприн Благов Пепелов

990

 

част от

имот

№ 1530

дворно

място

между квартали

162 и 162А

604

Н-ци Кръстана Благова

Пепелова

6 530