Обяви и съобщения

назад

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 55155.506.1458 ПО КККР НА ГРАД ПАЗАРДЖИК, ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ПОПАДАЩ В УЛИЦА С О.Т.О.Т. 332-336 / УЛ. «ИВАН ЧУНЧЕВ»/ ПО ПЛАНА НА ГРАД ПАЗАРДЖИК

230

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР  55155.506.1458  ПО КККР НА ГРАД ПАЗАРДЖИК, ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ПОПАДАЩ В  УЛИЦА С О.Т.О.Т. 332-336 / УЛ. «ИВАН ЧУНЧЕВ»/  ПО ПЛАНА НА ГРАД ПАЗАРДЖИК.        

                                           

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинска собственост, Община Пазарджик

 

У В Е Д О М Я В А

 

собствениците на имот с идентификатор 55155.506.1458 по КККР на град Пазарджик, който попада в улица с о.т.о.т. 332-336 / ул.”Иван Чунчев”/ по плана на град Пазарджик за предстоящото отчуждаване, на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, както следва:

 

      № на имота

Вид на имота

Местона-хождение

Размер наотчуждаваната част в кв.м.

 Собственици на имота

Размер на   дължимото обезщетение в лв.

Имот с идентификатор

55155.506.1458

Дворно място

Улица с о.т.о.т. 332-336

 

20

 

Петър Василев Христев

 

3000