Обяви и съобщения

назад

Обявление относно подбор за следните длъжности: Управител, Рехабилитатор/кинезитерапевт, Социален работник, Логопед, Медицинска сестра, Психолог, Шофьор, Хигиенист по Проект ”Център за ранна интервенция – Пазарджик”

1037

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 Община Пазарджик, в качеството си на бенефициент по Проект ”Център за ранна интервенция – Пазарджик” – договор № BG05SFPR002-2.003-0161-C01, приоритетни оси: „Социалното включване и равни възможности”, Процедура чрез подбор на проекти BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., ще осъществи подбор за следните длъжности:

 

1. „Управител” – 1;

2. „Рехабилитатор/кинезитерапевт – 1;

3. „Социален работник” – 1;

4. Логопед – 1;

5. „Медицинска сестра - 1;

6. „Психолог” – 1

7. „Шофьор” – 1;

8. „Хигиенист” - 1

 

1. Длъжността „УПРАВИТЕЛ”:

1.1. Образование: завършено висше образование; образователно-квалификационна степен „бакалавър”; специалност: психология, социални дейности;

1.2. Професионален опит – не по – малък от 6 години; предимство: практически опит в управлението на социални услуги в общността и в изпълнението на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск; способност за планиране и организиране на дейността, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми; да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип.

 

2. Длъжността РЕХАБИЛИТАТОР/КИНЕЗИТЕРАПЕВТ:

2.1. Образование: завършена образователно - квалификационна степен „бакалавър” по специалността ”Рехабилитатор/кинезитерапевт”;

2.2. Професионален опит -  не по – малък от 1 година; предимство: практически опит за работа с деца с увреждания; способност за планиране и организиране на дейността, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми; да притежава комуникативни умения и умения за работа в екип.

 

3. Длъжността ”СОЦИАЛЕН РАБОТНИК”:  

3.1. Образование: завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър”; специалност – социални дейности, социална педагогика;
3.2. Професионален опит – не по - малко от 1 година; предимство: опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства; добро познаване на нормативната уредба в областта на социалната сфера; способност за планиране и организиране на дейността, аналитични умения и способност за адекватно решаване на проблеми; комуникативни умения и умения за работа в екип;

 

4. Длъжността „ЛОГОПЕД”:

4.1. Образование: завършено висше образование, образователно - квалификационна степен „бакалавър”/„магистър”; специалност: логопедия;
4.2. Професионален опит – не по - малко от 1 година; предимство: практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск; способност за планиране и организиране на дейността, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми; да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;

 

5. Длъжността МЕДИЦИНСКА СЕСТРА:

5.1. Образование: завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – медицинска сестра/фелдшер;

5.2. Професионален опит – не по-малък от 1 година в областта на здравните дейности; предимство: опит при работа с деца от целевата група;

 

6. Длъжността ПСИХОЛОГ:

6.1. Образование: завършено висше образование; образователно-квалификационна степен „бакалавър”; специалност: психология;

6.2. Професионален опит – не по – малък от 1 година; предимство: практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск; способност за планиране и организиране на дейността, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми; да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип.

 

7. Длъжността ШОФЬОР:

7.1. Образование: завършено средно образование

7.2. Професионален опит – минимум 3 години; предимство: да притежава комуникативни умения и умения за работа в екип, отговорност при изпълнение на задълженията;

7.3. Свидетелство за управление на МПС, правоспособност за управление на МПС – категория Д;

7.4. Удостоверение за психологическа годност, удостоверение за професионална компетентност и карта за квалификация на водач на МПС за превоз на пътници, съгласно наредба 41 от 04.08.2008 г. на Министъра на транспорта, ДВ бр.73 от 19.08.2008 г.;

7.5. Да не е лишаван от правоуправление за употреба на алкохол и тежки ПТП;

7.6. Да удостовери, че притежава валидна карта за дигитален тахограф на водач – на основание Наредба № H-3 от 7 април 2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на  регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и регламент (ЕО) №561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета

 

8. Длъжността „ХИГИЕНИСТ”:

8.1. Образование: завършено средно образование;

8.2. Професионален опит – не се изисква; предимство: практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск; способност за планиране и организиране на дейността, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми; да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип.

 

І. Специфични изисквания към кандидатите:

 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
 • Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.
 • Отлична компютърна грамотност.

 

ІІ.       Характер на работата:

 

    2.1. За длъжността УПРАВИТЕЛ:

 • Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Центъра за ранна интервенция – Пазарджик, при спазване изискванията на действащото законодателство, нормативните и поднормативните актове, регламентиращи този тип дейности;
 • Разработва правилата за дейността на Центъра, изготвя всички необходими документи, предхождащи същинското предоставяне на услугите;
 • Изготвя предварителни графици за работа на специалистите;
 • Осъществява методическо ръководство и контрол на персонала на ЦРИ - Пазарджик по качествено предоставяне на услугите;
 • Отговаря за отчетната документация на специалистите;
 • Пряко ръководи и контролира дейността на ЦРИ – Пазарджик;
 • Поддържа постоянен контакт с екипа за организация и управление на Проекта;

 

    2.2. За длъжността РЕХАБИЛИТАТОР:

 • Идентифициране на потребители на услугите и мотивиране за включване на потребители, включително чрез мобилна работа;
 • Прилага разработената Методология за работа, свързана с профилактика и превенция на неправилната стойка, гръбначните изкривявания и плоскостъпието при децата в предучилищна възраст в детските градини на територията на община Пазарджик с цел профилактика на гръбначните изкривявания – сколиоза, увеличена лордоза и увеличена кифоза, корекция на неправилната стойка и спадането свода на стъпалата при подрастващите, което води до плоско стъпало;
 • Изработва диагностика и оценка на моторното развитие на потребителите;
 • Работи по изготвена от него програма за индивидуална работа и седмичен график;
 • Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации без и със помощта на предоставените му уреди;
 • Дава съвети и препоръчва индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в домашни условия;
 • Участва в обсъждането и планирането на дейности в ЦРИ - Пазарджик;
 • Организира и провежда здравни консултации и подкрепа на родители с деца от 0 до 7 г. под прякото наблюдение на педиатър;
 • Участва в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел по-добра съвместна работа;
 • Провежда рехабилитационни процедури с оглед максимално развитие на физическия потенциал на децата;
 • Оказва помощ за семействата за деца с двигателни нарушения или с риск от развитие на децата; развиване на двигателни умения, профилактика на двигателните умения, профилактика на вторичните нарушения;
 • Дава препоръки за адаптиране на средата към специалните нужди на детето;

 

   2.3. За длъжността „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК”:

 • Участие в мобилна социална работа в екип с цел идентифициране на потребители на услугата и мотивиране за ползването й;
 • Участие в периодични срещи с останалите специалисти от екипа на Центъра с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 • Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране на услугите по Проекта;
 • Участие в разработването на индивидуални планове на потребителите на услугата;
 • Оказва необходимата подкрепа на семействата, които се обръщат към услугите по ранна интервенция;
 • Коректно водене на необходимата документация и отчетност;

 

     2.4. За длъжността „ЛОГОПЕД”:

 • Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата с увреждания и родителите им, и насочване към подходящите за тях дейности и услуги, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им;
 • Разработване на програми, обучителни и информационни материали за провеждане на консултации за работа с родители на деца с проблеми в развитието;
 • Изследване на говорното развитие на всяко дете, насочено към услугата, като необходимите изследвания се провеждат използвайки формални и неформални методи на изследване на деца;
 • Информиране на родители и специалисти относно особеностите на комуникационното развитие на децата, във връзка с конкретното увреждане и подпомагане на семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси, за подпомагане на говорното развитие на детето им;
 • Участие в разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с децата и семействата, ползващи услугите на Центъра.
 • Участие в групи за работа с родители;
 • Разработване и прилагане на подходящи планове за логопедични намеси, които са фокусирани върху детето, съобразени с възраст и увреждане;
 • Провеждане на дейности за развитие на комуникационните умения на децата за успешната им интеграция в различна среда;
 • Направляване на говорните упражнения в домашна среда;
 • Осъществяване на партньорство със семейството на детето с увреждане и подпомагане на семейството да идентифицира силните комуникативни страни у детето и страните, които се нуждаят от подкрепа;
 • Провеждане на групи за консултация и подкрепа на родители относно говорното развитие на децата им;
 • Индивидуално консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
 • Поддържане на пълни логопедични досиета на децата, с които работи, и създаване и поддържане на база данни на потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги в ЦСВР - Пазарджик
 • Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по Проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 • Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите, в които участва;

 

       2.5. За длъжността ”МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

 • Провеждане на работа на терен, включително и чрез посещения на домовете –   идентифициране потребителите на услугите и мотивиране за ползване на услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”, работа в екип;
 • 2. Организиране и провеждане на здравни консултации и подкрепа на родители на деца  от 0-7 г;
 • 3. Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по Проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 • 4. Разпространение на обучителни и информационни материали сред целевите групи;

      2.6. За длъжността ПСИХОЛОГ:

 • Идентифициране потребители на услугите /дейностите по Проекта, в който участва, и мотивирането им да ползват комплекса от услуги, предоставяни от ЦРИ-Пазарджик;
 • Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва;
 • Провеждане на групови и индивидуални сесии за консултация и подкрепа на родители на деца относно особеностите на психичното развитие на децата, посещаващи ЦРИ - Пазарджик;
 • Оказване на подкрепа на персонала в детските градини на територията на община Пазарджик, където има интегрирани деца от уязвими групи в изпълнение на проектните дейности, провеждане на индивидуална работа с тези деца и техните семейства във взаимодействие със социалния работник в ЦРИ - Пазарджик;
 • Провеждане на групова и индивидуална консултация и подкрепа на целевите групо по проекта, съобразно своята компетентност;
 • Разработване на програми и обучителни материали в рамките на своята компетентност за провеждане на групова работа с целевите групи по проекта;
 • Обучение на родителите за прилагането на похвати за работа с детето, с цел създаване у него на умения за самостоятелен живот и за самоподготовката му в къщи;
 • Създаване и поддържане на индивидуални досиета на децата, ползващи услугите на Център за ранна интервенция;
 • Участие в периодични срещи с останалите специалисти от екипа на Центъра, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 • Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугaтa, в която участва;

 

2.7. За длъжността ”ШОФЬОР”

 • Превозва потребители и специалисти по график на ЦРИ – Пазарджик;
 • Следи за нормалната работа на МПС и спазва правилата за безопасност на движението;
 • Води необходимата отчетна документация за пробега на автомобила и се отчита ежемесечно за средствата, изразходвани за гориво, смазочни материали и други консумативи за моторното превозно средство;
 • Следи за безопасността, хигиената и противопожарната безопасност в превозното средство;
 • Спазва Закона за движение по пътищата и правилника за неговото приложение;
 • действие за провеждане на информационни срещи за представяне и мотивиране за включване в Център за ранна интервенция;
 • Подпомагане на останалите специалисти в услугата при реализация на дейностите по отношение на връзката „специалист – семейство”;
 • Участва и отговаря за безопасното транспортиране на потребителите до и от Център за ранна интервенция - Пазарджик;
 • Оказва помощ на потребителите при посещенията им в Центъра;
 • Участва в провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по Проекта;

 

    2.8. За длъжността „ХИГИЕНИСТ”:

 • Извършва почистване на определените работни помещения и общите части на сградите, в които функционира ЦРИ – Пазарджик, съгласувано с управителя на ЦРИ - Пазарджик.
 • Следи за повреди и течове в помещенията и общите части и съобщава за това своевременно на управителя на ЦРИ - Пазарджик.
 • Периодично зарежда с необходимите санитарно-хигиенни материали сервизните помещения.
 • Изнася събраните отпадъци по определените за събиране на сметта места, като съблюдава те да не бъдат разпилявани.
 • Проверява състоянието на работните помещения след приключване на работа на забравени включени електроуреди или кранове на вода, които са в състояние да причинят пожари и наводнения. При неизпълнение на това си задължение, носи отговорност за причинените вреди.

 

 Основното месечно възнаграждение за посочените длъжности се осигурява по проект „Център за ранна интервенция – Пазарджик“.

 

III. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за  участие в подбора, са:

 • Писмено заявление за кандидатстване – по образец, за всяка вакантна длъжност.
 • Автобиография - по образец, за всяка вакантна длъжност.
 • Декларация - по образец.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Документите следва да се подават лично в Център за информация и услуги на гражданите на община Пазарджик – гише „Деловодство”, за проект „Център за ранна интервенция – Пазарджик” в срок до 17:00 часа на 14.12.2023 г. включително.

 

За въпроси и справки: тел. 034/402 241 – координатор проект

 

3. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на Кмета на Община Пазарджик.

Подборът протича в два етапа:

 • Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания, в тридневен срок от изтичане срока на обявлението;
 • Събеседване в четиридневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

 До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

 

 Списък на допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа на 19.12.2023 година. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

 

 Събеседването ще се проведе от комисията по т.3 до 22.12.2023 г. след проверка на съответствията на представените документи и има за цел да установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността, за която кандидатства.

Извлечение от протокола с класираните кандидати ще бъде публикувано на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа до 29.12.2023 година.

 

Кметът на община Пазарджик сключва трудови договори с класираните кандидати, считано от 02.01.2024 г. със срок до: 26.12.2024 г.