Обяви и съобщения

назад

Обявление относно подбор на персонал за ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ от 0-3г. в рамките на Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги - Пазарджик, проект „Светулка”

1703

ОБ Я В Л Е Н И Е

 

Oбщина Пазарджик в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.15-0004-C0001 проект „Светулка” ще осъществи подбор на персонал за ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ от 0-3г. в рамките на Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги - Пазарджик, за следните позиции:


1. РЕХАБИЛИТАТОР – 1;

2. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – 1;

3. ПЕДАГОГ – 1;

4. ЛОГОПЕД – 1

 

Минимални изисквания за заемане на длъжностите:

Кандидатите да са в работоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия по възраст или стаж. Изискванията за всяка позиция са описани в допълнително приложение.

Срок за подаване на документи: 10.06.2015г – 17:00 часа.

Телефон за справки: 034 / 402 356 Ръководител проект, 034/402 241 Координатор проект.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора, са:

  • Писмено заявление за кандидатстване – по образец.
  • CV - свободен текст .
  • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит         (трудова книжка).
  • Ксерокопие на документ за самоличност, заверен с «вярно с оригинала».

2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Информационен център на община Пазарджик – гише “Деловодство”, за проект ”Светулка” в срок до 17:00 часа на 10.06.2015г., за процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Шанс за щастливо бъдеще”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.15.

3. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на Кмета на община Пазарджик.

4.Подборът протича в два етапа:

  • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;
  • Интервю след проверката на съответствията на представените документи.

До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати да бъде изнесен на Информационното табло и интернет страницата на Община Пазарджик до 17:00 часа на 12.06.2014 година.

Събеседването да се проведе на 17.06.2015 година от 14:00 часа в зала «Архитектурен съвет» на Община Пазарджик.

Събеседването се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

Протоколът с класирането на кандидатите да бъде изнесен до 17:00 часа на 19.06.2015 година.

Кметът на община Пазарджик сключва трудов договор с класираните кандидати със срок: до приключване реализацията на Проект ”Светулка”.

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ 0 ДО 3 ГОДИНИ

Позиция

Брой свободни места

Изисквания

Предимство е:

Задължения

 

1

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

 

1

медицинско образование - висше специалист

 

Опит в работа с деца от 0 до 3 години, в това число с деца с увреждания от 0 до 3 години.

 

Притежава умения за работа в екип

 

Компютърна грамотност.

Придобита втора специалност и или завършено следдипломно обучение за професионална квалификация

Завършени курсове на обучение за работа с деца в ранна детска възраст.

 

 

Основното задължение е грижа за опазване живота и здравето на децата.

 

Следи здравословното състояние на децата и при възникнал здравословен проблем уведомява лекуващия лекар и родителите. Подпомага и ръководи родителите в обгрижването на децата с увреждания. Изпълнява назначената терапия.

 

Извършва антропометрия, термометрия. Приема и разпределя храната.

 

Участва, ръководи   и контролира храненето на децата, извършването на тоалет, възпитание, закаляване, разходка на детето.

 

Контролира режимните моменти - сън, бодърстване, разходка.

 

Под методическото ръководство на психолога и педагога участва в осъществяването на всички мероприятия, залегнали в индивидуалните планове на всяко дете.

 

Съвместно с мултидисциплинарния екип участва в изготвянето на оценката на потребностите и индивидуалния план на потребителите.

2.

РЕХАБИЛИТАТОР

1

Полувисше медицинско образование.

 

Професионален опит – 3г. трудов стаж.

 

Притежава умения за работа в екип.

Опит в работа с деца от 0 до 3 г., в това число и деца с увреждания от 0 до 3 години, и техните семейства.

Придобита втора специалност и/или завършено следдипломно обучение за професионална квалификация

Умения за работа по методите на терапия по Войта и Бобат.

Работа в медико-социалната сфера.

Компютърна грамотност.

Завършени курсове на обучение за работа с деца в ранна детска възраст.

 

 

Провежда лечебна физкултура и масаж на деца, нуждаещи се от такава, назначени от физиотерапевт и от педиатър.

 

Съвместно с лекаря участва в назначаването на закалителни процедури и ги провежда.

 

Следи за адекватната реакция на децата. Докладва за евентуални промени в рехабилитационните комплекси.

 

Изготвя комплекс от физически упражнения, провежда ги и следи за тяхното точно и пълно изпълнение.

 

Дава указания за продължаване на физиотерапевтичните процедури от родителите.

Провежда по предписаните му процедури различни видове масаж.

 

Работи с децата с малформации по указания на педиатър.

 

Поддържа и повишава своята квалификация чрез участие в курсове по новости във физиотерапията и рехабилитацията.

Съвместно с мултидисциплинарния екип участва в изготвянето на оценката на потребностите и индивидуалния план на потребителите.

3.

ЛОГОПЕД

1

Висше логопедично образование, магистър.

 

Специализация за работа в детска възраст.

 

Професионален опит -минимум 4 години трудов стаж при работа с деца от 0 до 3 години, в това число и деца с увреждания от 0 до 3 години. И техните семейства.

 

Компютърна грамотност.

 

Притежава умения за работа в екип.

 

Работа в медико-социалната сфера.

 

Завършени курсове на обучение за работа с деца в ранна детска възраст.

 

 

Извършва оценка, диагностика и терапия на комуникативните нарушения.

 

Изработва обобщени оценки за комуникативния статус и подготвя подходяща и ясна програма за логопедично въздействие.

 

Прилага терапевтични методи при деца с нарушено хранене.

 

Грижи се за оборудването на логопедичния кабинет според най-новите и алтернативни методи на терапия.

 

Съвместно с мултидисциплинарния екип участва в изготвянето на оценката на потребностите и индивидуалния план на потребителите.

 

Изготвя и спазва график за работа според нуждите на децата.

 

Подпомага децата за изграждане на самостоятелност.

 

Участва в обучения и супервизии за персонала.

4.

ПЕДАГОГ

1

Педагогическо образование.

 

Компютърна грамотност.

 

Притежава умения за работа в екип.

 

 

 

Съвместно с организатор социална част, психолога, логопеда, лекаря, рехабилитатора и други специалисти /физиотерапевт, невролог/   участва в изготвянето на оценката на потребностите и индивидуалния план за предоставяне на услуга за всеки от потребителите на ДЦДУ, като се фокусира върху образователните потребности и специфика.

 

Организира и провежда груповата работа, както и провежда индивидуалните сеанси по интензивно общуване.

 

Подпомага психолога и логопеда в ДЦДУ.

 

Участва в обучения и супервизии за персонала.Файлове:

zayavlenie_dtsdu24.doc zayavlenie_dtsdu24.doc