Обяви и съобщения

назад

Обявление относно одобряване плана на новообразуваните имоти в зоната по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Дебръщица

698

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Пазарджик на основание § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ обявява, че в ДВ, бр. 98 от 24 ноември 2023 год. е публикувана Заповед на Областния управител на област Пазарджик №ТУ-257/13.11.2023 год. за одобряване плана на новообразуваните имоти в зоната по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Дебръщица, включваща имоти с идентификатори:

-20362.200.614 в местност „Табашки лозя, Чала“;

-20362.8.611, 20362.197.612 в местност „Башов дол“;

-20362.199.587, 20362.199.588, 20362.215.589, 20362.214.205 в местност „Породем“

по КККР на земеделската територия на землището на село Дебръщица.

 

Жалби срещу одобреният план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез обрастен управител на Област Пазарджик пред Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в Държавен вестник.