Обяви и съобщения

назад

Обявление относно одобрено попълването и поправката на кадастралната основа за територията, обхващаща квартали 80,85,86,87 и 88 от действащия план на с. Черногорово.

1642

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Пазарджик обявява на заинтересованите собственици, че на основание §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР и във връзка с чл.62 от Наредба №3/28.04.2005г. със Заповед №105/24.08.2015г. на Кмета на общината е одобрено попълването и поправката на кадастралната основа за територията, обхващаща квартали 80,85,86,87 и 88 от действащия план на с. Черногорово.

Заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в Общината, V етаж, стая 503 и кметство с.Черногорово.

Заповедта подлежи на обжалване, съгласно чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административния съд, чрез Община Пазарджик в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуване на обявлението.