Обяви и съобщения

назад

Обявление относно одобрен проект за изменение на ПУП - ПРЗ и РУП в УПИ ІІ-73 / ПИ 55155.503.73/ и УПИ ІІІ-72/ ПИ 55155.503.72, ПИ 55155.503.75 / в кв.1259 по плана на гр.Пазарджик.

1573

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК , Дирекция "Архитектура и териториално устройство"

на основание чл.215 ал.1 и ал.4 и чл. 131 от ЗУТ, обявява на заинтересуваните собственици, че с заповед № 85/ 06.07.2015г. е одобрен проект за изменение на ПУП - ПРЗ и РУП в УПИ ІІ-73 / ПИ 55155.503.73/ и УПИ ІІІ-72/ ПИ 55155.503.72, ПИ 55155.503.75 / в кв.1259 по плана на гр.Пазарджик.

            С плана за регулация в УПИ ІІ-73, регулационните линии минават по имотните им граници , а с ПЗ се предвижда основно сключено стъпаловидно застрояване в УПИ IV-74, УПИ ІІ-73 , УПИ ІІІ-72 с височини 3.60м./1 ет./, 10м. / 3ет./ и 15м. / 5ет./ , при показатели за зона „Ц” - П заст.80%, П озел. 20% и Кинт. 3.

            С РУП се конкретизира с точни мерки и коти на бъдещото застрояване в план и във височина , съгласно означенията на приложеното планово задание и скица - проект.

            Проектът се намира в ст.509 ет. 5 на Общината , Дирекция "Архитектура и териториално устройство" и е публикуван на интернет страницата на Общината.

            На основание чл.61 , ал.3 от АПК в 14- дневен срок считано от датата на съобщаването , заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Пазарджик.