Обяви и съобщения

назад

Обявление относно конкурс за възлагане управлението на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” на пълнолетни лица правонарушители в гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски” №8.

233

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                     На основание чл.18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане,  връзка с чл. 37 и чл. 38 ал.1 от Правилника за неговото прилагане, във връзка с чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Кметът на Община Пазарджик със Заповед № 1226/10.06.2019 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” на пълнолетни лица правонарушители в гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски” №  8.

                     1. Условия за участие и изисквания към кандидатите:

В конкурса могат да участват: 1.1. български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително ЮЛНЦ; 1.2. чуждестранни физически или юридически лица от държавите – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, регистрирани като търговци съгласно националното си законодателство; 1.3. сдружение от лица по смисъла на т.1.1. и т.1.2., като задължително се посочва водещата организация. В тези случаи се предоставя споразумение за сътрудничество с ясно разпределение на правата, отговорностите и задълженията на участващите в сдружението. Когато кандидатстващата организация е консорциум, на изискванията за участие трябва да отговаря водещата организация в консорциума. Кандидатите по т. 1.1 и 1.2. трябва да са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане, като доставчици на социална услуга „Център за социална  рехабилитация и интеграция” на пълнолетни лица правонарушители.

                     Социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” на пълнолетни лица правонарушители се предоставя в сграда, находяща се в общ. Пазарджик, в гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски” №  8. В конкурса не може да участва кандидат, който: е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност; се намира в ликвидация; е лишен от право да упражнява дейността; има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията, или към община Пазарджик; не е вписан в регистъра на Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” на пълнолетни лица правонарушители или е с отнет лиценз; няма организационен опит, работен капацитет и подходяща квалификация на персонала.

                     2. Изисквания към кандидатите: опит в управлението на социални услуги; наличие на работен капацитет (персонал – брой, квалификация), съгласно нормативните изисквания; наличие на организационен капацитет.

                     3. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга:

Център за социална рехабилитация и интеграция” на пълнолетни лица правонарушители е форма на почасова подкрепа на пълнолетни лица правонарушители, свързана с извършване на рехабилитация и социални и психологически консултации, съдействие за професионално ориентиране и реализация, възстановаване на умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, включително за хора със зависимости. 

                     4. Целева група: пълнолетни лица, които са: освободени от затвора;  осъдени условно; изтърпели наказание „Пробация”; имат образувано досъдебно производство.

Настаняването в ЦСРИ се извършва след подаване на писмено Заявление по настоящ адрес до Директора на Дирекция ”Социално подпомагане”- гр. Пазарджик. Изпълнителят – доставчик следва да организира предоставянето на социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция” на пълнолетни лица правонарушители в сграда, находяща се на адрес: бул. „Александър Стамболийски” № 8,  гр. Пазарджик.

                     5. Максималният капацитет на ЦСРИ на пълнолетни лица правонарушители е 20 места и задължителен минимален коефициент за численост на персонала 0,3.

                     6. Конкурсната документация на стойност 20,00 лева с включен ДДС, съгласно чл. 53, т. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, може да се закупува всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа, най-късно до 31.07.2019 г. включително, в “Център за информация и обслужване на гражданите“, гише “Ксерокс”, в сградата на Община Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, бул. ”България” №  2.

                     7. Краен срок за подаване на документите за участие: до 17.00 часа на 08.08.2019 г. Всички изискуеми документи следва да се подават в запечатан, непрозрачен плик (лично или с препоръчано писмо с обратна разписка), надписан „Оферта за предоставяне на социална услуга в общността –„Център за социална рехабилитация и интеграция” на пълнолетни лица правонарушители и адресиран до: Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”, за БМ „ОСДУ” при Община Пазарджик. Върху плика кандидатът посочва името си, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронна поща.

                     Конкурсът ще се проведе от комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината на 12.08.2019 г. от 14:00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет. 2, Заседателна  зала.

 

Допълнителна информация на тел. 034/402-352, ет. 8, стая 807.