Обяви и съобщения

назад

Обявление относно конкурс за длъжността “Главен експерт детски заведения” – 1 /една/ щатна бройка в дирекция “Образование и култура” към Община Пазарджик

1865

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, 4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, на основание чл.14, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 2259/ 13.10.2015 г. на ВрИД Кмет на Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За длъжността “Главен експерт детски заведения” – 1 /една/ щатна бройка в дирекция “Образование и култура” към Община Пазарджик

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • Образование – висше;
 • Образователна степен – бакалавър;
 • Специалност – Предучилищна педагогика, Публична администрация;
 • Ранг – ІV- ти младши;
 • Професионален опит – 2 години;
 • Вид правоотношение – служебно;

 

2. Допълнителни изисквания на органа по назначаване за заемане на длъжността:  

 • професионалният опит да е придобит в областта на държавната администрация;

 

3. Начинът за провеждане на конкурса :

 • тест за удостоверяване на професионални знания и умения;
 • интервю – събеседване.

 

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 • заявление за участие по образец /Приложение № 2 към чл.17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/ - оригинал;
 • копие на документ за самоличност;
 • декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност – по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители – оригинал;
 • свидетелство за съдимост – оригинал;
 • копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие от документ, удостоверяващ професионалния опит.

 

При представяне на копията се представят и оригиналите за справка.

При липса на някой документ от горепосочените, кандидатът няма да бъде допуснат до следващ етап на конкурсната процедура.

 

     5. Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник/ оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на Община Пазарджик, като преди това се представят за цялостното им комплектоване и запознаване с длъжностната характеристика в „Човешки ресурси”, стая 302, етаж 3 на Община Пазарджик в срок от 15.10.2015 год. до 30.10.2015 г. включително.

 

   6. Границите (от – до) на заплатата определена за длъжността от 380 лв. до 1200 лв.

 

   7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят:

   - на таблото за обяви и съобщения на централния вход в сградата на Общината;

   - на интернет сайта на Община Пазарджик – www.pazardjik.bg

 

Телефон за справки : 034/402-257 - “Човешки ресурси”.

 

   8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

 • проучва състоянието на общинските детски градини;
 • участва в подготовката, разработването и представянето на проекти на документи, регламентиращи дейността на общинските детски градини;
 • участва в изготвянето на анализи, експертизи и други разработки, свързани с обслужването на гражданите и общинските детски заведения;
 • участва в работни групи, свързани с дейността по организация и контрол на общинските детски заведения;

 

 

 

ПЕТЪР ПЕТРОВ                

ВрИД Кмет на Община Пазарджик

Определен с Решение №151/ 14.09.2015г.

Взето с протокол №10

на Общински съвет – Пазарджик