Обяви и съобщения

назад

Обявление относно изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 55155.52.47, 55155.12.63, 55155.12.64 и част от 55155.12.91 в местност „Атчаир” по КККР на град Пазарджик.

450

ОБЯВЛЕНИE

№ 1 / 11.02.2020г.

            Община Пазарджик, Дирекция "Архитектура" обявява на заинтересованите собственици, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 55155.52.47, 55155.12.63, 55155.12.64 и част от 55155.12.91 в местност „Атчаир”  по КККР на град Пазарджик. 

            На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, можете да се запознаете с проекта в стая 502, ет.5 на Общината от 10.00 до 12.30 часа  и от 15.30 до 17.00  часа, както и да направите писмени предложения, искания или възражения по него до Дирекция „Архитектура и териториално устройство” в 14-дневен срок от получаване на обявлението.