Обяви и съобщения

назад

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 48876.44.24 И 48876.44.25, МЕСТНОСТ „ЕНЕЧЕТО” В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МОКРИЩЕ

412

ОБЯВЛЕНИE

№ 1 / 04.07.2019г.

            Община Пазарджик, Дирекция "Архитектура" обявява на заинтересованите собственици, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за за поземлени имоти с идентификатори 48876.44.24 и 48876.44.25, местност „Енечето” в землището на с. Мокрище. 

 

            На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, можете да се запазнаете с проекта в стая 502, ет.5 на Общината от 10.00 до 12.30 часа  и от 15.30 до 17.00  часа, както и да направите писменни предложения, искания или възражения по него до Дирекция „Архитектура и териториално устройство” в 14 - дневен срок от получаване на обявлението.

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК