Обяви и съобщения

назад

Обявление относно изготвен проект за изменение на на ПУП - ПРЗ в УПИ XVII-Озеленяване в кв.113 по плана на гр.Пазарджик

1634

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК , Дирекция "Архитектура и териториално устройство"

на основание чл.128 и чл. 131 от ЗУТ, обявява на заинтересoваните собственици, че е изготвен проект за изменение на на ПУП - ПРЗ в УПИ XVII-Озеленяване в кв.113 по плана на гр.Пазарджик

            Проектът се намира в ст.509 ет. 5 на Общината , Дирекция "Архитектура и териториално устройство".

            На основание чл.128 , ал.5 от ЗУТ в 14- дневен срок считано от датата на съобщаването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта, до Експертния съвет по устройство на територията при Община Пазарджик.