Обяви и съобщения

назад

Обявление относно издаване на комплексно разрешително на „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД, ГР. СОФИЯ, площадка в землището на с.Синитово, община Пазарджик, област Пазарджик за изграждане и експлоатация на „Площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци"

520

ОБЯВЛЕНИЕ

на Община Пазарджик

 

 

На основание чл. 122а, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.7, ал.3, ал.4 и ал.5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД, ГР. СОФИЯ, площадка в землището на с. Синитово, община Пазарджик, област Пазарджик за изграждане и експлоатация на „Площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“, изпълняваща дейност, съгласно т.5.4 от Приложение 4 към ЗООС.

 

Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е изпълнителният директор на ИАОС.

 

В периода от 11.08.2022 г. до 11.09.2022 г., документацията, съдържаща се в заявлението ще бъде достъпна на интернет страницата на ИАОС и на Община Пазарджик.

 

Забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок могат да се подават до изпълнителния директор на ИАОС и/или кмета на Община Пазарджик, по официален ред, заведени в съответното деловодство.

 

За допълнителна информация:

Любка Попова – Директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел.: 02/940-64-80

Иван Сотиров – гл. експерт еколог, Община Пазарджик, тел.: 034 402 213