Обяви и съобщения

назад

Обявление: Община Пазарджик, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява лицето Ася Гинкова Асенова

81

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл.61, ал.3 от   Административнопроцесуалния кодекс

 

Уведомява лицето: АСЯ ГИНКОВА АСЕНОВА,

                                              УЛ. “БРЕЗА” №4

                                              ГР. СЕПТЕМВРИ

                                          

                                         

Ненамерено на посочения от нея постоянен адрес, че в дирекция “Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик са подадени заявления с вх. №01-03-113/18.05.2017 г. и вх. №01-03-114/18.05.2017 г. от Йордан Янков Малинов, роден на 20.06.1985 г., постоянен адрес: гр. Септември, за припознаване на децата й: Величка Асева Асенова, родена на 08.12.2012 г. в град Пазарджик и Надежда Асева Асенова, родена на 25.06.2015 г. в град Пазарджик.

        Лицето АСЯ ГИНКОВА АСЕНОВА следва да се яви лично пред длъжностното лице по гражданското състояние в дирекция “Гражданска регистрация на населението” – гр. Пазарджик, в едномесечен срок от съобщаване на обявлението за потвърждаване или оспорване на припознаването.

        При неявяване ще се счита, че Йордан Янков Малинов е баща на горепосочените деца и същите ще носят имена Величка Йорданова Малинова и Надежда Йорданова Малинова.

 

 

07.06.2017 г.

гр. Пазарджик