Обяви и съобщения

назад

Обява относно конкурс за предоставяне на социална услуга “Център за настаняване от семеен тип” за пълнолетни лица с психични разстройства в гр. Пазарджик, ул. „Болнична” № 24

661

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание Заповед № 1013 от 16.05.2023 г. на Тодор Попов – Кмет на Община  Пазарджик, чл. 64, ал.1 от Закона за социалните услуги, във връзка с чл. 91, ал. 2 от Правилника за неговото прилагане,

ОБЯВЯВА

КОНКУРС за предоставяне на социална услуга “Център за настаняване от семеен тип” за пълнолетни лица с психични разстройства в гр. Пазарджик, ул. „Болнична” № 24

В конкурса могат да участват: 1.български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително ЮЛНЦ; 2.физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане като доставчици на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с онкологични заболявания“. 3. Допуска се участие на сдружение от лица по т.1.1. и т.1.2. от настоящата заповед, като задължително се посочва водещата организация. В тези случаи се предоставя споразумение за сътрудничество с ясно разпределение на правата, отговорностите и задълженията на участващите в сдружението. Когато кандидатстващата организация е консорциум, на изискванията за участие трябва да отговаря водещата организация в Консорциума.4. Кандидатите по т.1.1 и т.1.2 трябва да имат издаден Лиценз от изпълнителния директор на Агенцията за качество на социалната услуга “Център за настаняване от семеен тип” за пълнолетни лица с психични разстройства.

  • Капацитетът на социалната услуга е  15 места; численост на персонала – съгласно

Методика за определяне на длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността.

  • Целева група: пълнолетни лица с психични разстройства, изведени от  институции,

самотноживеещи и лица в риск.

Договорът за възлагане на социалната услуга се сключва  за срок от 5 (пет)  години, считано от 01.08.2023 г.

Бюджетът се формира на база установените в съответната финансова година стандарти за издръжка за делегирани от държавата дейности.

          Необходими документи за участие в конкурса: съгласно т. 4 от Заповед № 1013/16.05.2023 г. от задължителната конкурсна документация.

Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината на 06.07.2023 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет. 2, зала на Експертния съвет.

Конкурсната документация може да се закупи всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа най–късно до 23.06.2023 г. в „Центъра за информация и обслужване на граждани“ на гише „Ксерокс“, в сградата на община Пазарджик, адрес: гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2.

Конкурсната документация е на стойност 20 лева с включен ДДС,  на основание чл.53, т.36 от Наредбата за определянето н администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

 

Краен срок за подаване на документите за участие: до 17:00 ч. на 04.07.2023 г. Всички изискуеми документи следва да се подават в запечатан, непрозрачен плик (лично или с препоръчано писмо с обратна разписка), надписан “Оферта за предоставяне на социална услуга в общността – Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства и адресиран до: Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”, за Дирекция „Социални дейности” при Община Пазарджик.

Върху плика кандидатът посочва името си, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронна поща. Документи, подадени след срока по т. VІ.1 не се приемат.

 

За допълнителна информация – г-жа Атанаска Демирлиева, Община Пазарджик, стая 904, тел. 402-298.