Обяви и съобщения

назад

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява лицето: Цветелина Станчева Костадинова

80

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от   Административнопроцесуалния кодекс

 

Уведомява лицето: ЦВЕТЕЛИНА СТАНЧЕВА КОСТАДИНОВА,

                                          УЛ. “ИВАН ГЕРМАНОВ” №10

                                          ГР. СЛИВНИЦА, ОБЛАСТ СОФИЯ

                                        

 

          Ненамерено на посочения от нея постоянен адрес, че в дирекция “Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик е подадено заявление от Спас Христинов Николов, роден на 08.10.2001 г., постоянен адрес: село Мененкьово, община Белово, за припознаване на детето й: Антон Цветелинов Николов, роден на 16.09.2017 г. в град Пазарджик.

          Лицето ЦВЕТЕЛИНА СТАНЧЕВА КОСТАДИНОВА следва да се яви лично пред длъжностното лице по гражданското състояние в дирекция “Гражданска регистрация на населението” – гр. Пазарджик, в едномесечен срок от съобщаване на обявлението за потвърждаване или оспорване на припознаването.

          При неявяване ще се счита, че Спас Христинов Николов е баща на горепосоченото дете и същото ще носи имена Антон Спасов Николов.